Plány a schvalovací řízení

Inženýring staveb

Nabízíme kompletní inženýring stavby, zahrnující vše pro úspěšný průběh projednání, realizaci a dokončení stavebního záměru.

 • projednání stanovisek dotčených orgánů státní správy

 • projednání stavebního řízení

 • administrace výběrového řízení dodavatele stavby

  • vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele

  • zadání cenových nabídek

  • posouzení cenových nabídek

  • vyhodnocení výběrového řízení

  • harmonogram stavebních prací

 • výkon technického dozoru investora (orientační cena 450,-/hod)

  • administrace smlouvy o dílo

  • přejímka staveniště

  • výkon TDI v průběhu realizace

  • administrace přejímacího řízení dokončeného díla

  • administrace kolaudačního řízení

Projekční práce

Nabízíme kompletní rozsah projekčních prací, od nezávazné konzultace, přes zpracování architektonické studie domu až po prováděcí projektovou dokumentaci.

Nedílnou součástí našich projekčních prací je také návrh stavebních energetických opatření v takové úrovni a rozsahu, aby bylo možné využít některý z dotačních programů.

Provádíme zpracování projektové dokumentace v rozsahu:

 • zaměření skutečného stavu stavby

 • dokumentace skutečného stavu stavby

 • návrh a vypracování architektonické studie stavby (orientační cena 15-20tis.)

 • dokumentace pro stavební povolení, včetně profesních částí (orientační cena DSP 115tis.)

  • architektonicko stavební část

  • konstrukční řešení

  • požárně bezpečnostní řešení

  • zdravotechnické instalace

  • vytápění

  • elektrotechnika silno/slaboproud

  • vzduchotechnika

  • požárně bezpečnostní řešení

  • průkaz energetické náročnosti budovy

 • dokumentace pro provedení stavby, včetně profesních částí (orientační cena DPS 135tis.)

 • jednostupňová projektová dokumentace, včetně profesních částí (tj.DSP+DPS) (orientační cena JPD 195tis.)

 • položkový výkaz výměr stavby (orientační cena VV 9tis.)

 • položkový rozpočet stavby